<address id="kKg"><progress id="kKg"><listing id="kKg"></listing></progress></address>

    <sub id="kKg"></sub>

     <track id="kKg"><form id="kKg"><listing id="kKg"></listing></form></track>

       <sub id="kKg"><meter id="kKg"></meter></sub>
       <sub id="kKg"><progress id="kKg"><dfn id="kKg"></dfn></progress></sub>

       Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

       Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

       P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

       Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
       Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

       Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

       (zkrácený ?lánek 12 stran)

       M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

       Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

       V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

       V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

        

       Mobilizace a cesta na frontu

       V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

       V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

        

       Na srbské frontě a v zajetí

       P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

       V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

       Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

       Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

       Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

       Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

       20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

       Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

       Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

       15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

       Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

       V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

        

       Anabáze z Valjeva do Valony

       Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

       P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

       Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

       Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

       Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

       Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

       Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

        

       „Pole ztracené“

       Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

       Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

       Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

        

       Ve francouzských táborech

       18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

       Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

       V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

       V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

       4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

        

       Vzh?ru do legií!

       Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

       P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

       Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

       Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

       Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

       My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

       Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

        

       V bojích na západní frontě

       Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

       Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

       Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

       Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

       Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

       P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

       Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

       Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

       Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

       8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

        

        

        

       © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

       Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

       K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

       Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

       p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

       Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

       Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

       Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

       P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

       Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

       Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

       Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

       25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

       Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

       Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

       Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

       Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

       Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

       Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

       V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

       Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

       Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

       4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

       Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

       Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

       V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

       Slovník, vysvětlivky, komentá?e

       abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

       ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

       akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

       Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

       alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

       Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

       anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

       aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

       apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

       Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

       Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

       arsenál zbrojnice

       Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

       Autrichiens fr. Rakušáci

       batalion pluk

       bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

       bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

       boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

       cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

       cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

       ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

       ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

       desentér desertér

       Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

       dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

       Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

       fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

       feldkurát vojenský kněz

       feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

       feldšpitál něm. polní nemocnice

       feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

       febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

       flota námo?nictvo

       Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

       fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

       fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

       gruppo it. zde: oddělení

       halt! něm. povel zastavit, stát!

       Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

       Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

       infanterie dělost?electvo

       Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

       jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

       ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

       kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

       kantina zde: prodejna pro zajatce

       kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

       kavalerie jezdectvo

       kellner něm. ?íšník

       komisárek vojenský chléb kyselé chuti

       komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

       konduktér pr?vod?í

       korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

       Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

       ku?a srb. d?m

       kuláš zast. guláš

       Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

       lágrovat něm.tábo?it

       lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

       landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

       landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

       Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

       lettres fr. dopisy

       losung něm. zde: heslo dne

       mantl něm. vojenský pláš?

       marodní kniha něm. kniha nemocných

       marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

       maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

       maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

       mantúra vojenský oblek

       merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

       Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

       náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

       obrlajtnant něm. nadporu?ík

       oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

       ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

       para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

       pasírka něm. povolenka

       Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

       pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

       Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

       Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

       piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

       piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

       pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

       pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

       posichrovat něm. pojistit, zajistit

       Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

       profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

       Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

       rakije pálenka

       raport hlášení

       rast něm. odpo?inek

       Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

       règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

       Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

       rekonvalescent lat. zotavující se pacient

       Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

       Ristung něm. výzbroj

       salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

       saniterák vojenský ošet?ovatel

       separace oddělení

       studovat zde: zabavit

       Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

       Stationskomando něm. posádkové velení

       stra?ár srb. strá?ce

       štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

       Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

       Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

       tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

       tagwach něm.budí?ek

       therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

       trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

       t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

       Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

       Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

       Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

       Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

       wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

       z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

       zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

       zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

       มวย สา คาเฟ่ เสา ชิงช้า รองเท้า ผ้าใบ แบรนด์ เสื้อ วิน เท จ ผู้หญิง สื่อ bbl คณิตศาสตร์ ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว มวยไทย 2020 เสื้อกล้าม เด็ก แชมป์ ปูน เสือ ล่าสุด ครีม kt รองเท้า อา ดิ ดา ส ผู้หญิง สื่อ วัน ขึ้น ปี ใหม่ ครีม รักษา สิว หน้า ใส ลาน นา คาเฟ่ กันแดด ลา โร ช สื่อ ดนตรี ปฐมวัย สื่อ หนังสือ มะเฟือง เสื้อผ้า ฝ้าย ชาย สื่อ การ สอน otpc รองเท้า ส ตั๊ ด ราคา ถูก คาเฟ่ เอกมัย ครีม ลด ฝ้า กระ คาเฟ่ มหาชัย รองเท้า วิ่ง baoji สื่อ ระบบ หายใจ nakiz กางเกง ขา เด ฟ รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง 2020 กางเกง ผ้า รองเท้า หนัง สี ขาว เครื่อง สํา อา ง ราคา ส่ง กันแดด แตงโม ครีม กันแดด คน เป็น สิว ครีม บี ยอน เสื้อผ้า วิน เท จ ชาย เครื่อง สํา อา ง ราคา ส่ง สื่อ เด็ก ld ครีม ดาวเรือง ร้าน เสื้อผ้า แฟชั่น วิตามิน ลด สิว กาแฟ amazon อ เม ซอน คาเฟ่ ชุด เด รส คน อ้วน รองเท้า ส้น สูง สี ครีม เสื้อ ยีน ส์ lee ขายส่ง ยก กระสอบ 100 มือ 1 สื่อ สังคม ออนไลน์ กับ การ เรียน การ สอน ชุด นอน เด็ก กางเกง ขา สั้น คน อ้วน น้ำ ดื่ม ยัน ฮี สื่อ เด็ก ld ครีม ลด รอย แดง สื่อ 60 พรรษา วิชา คณิตศาสตร์ การ แต่งตัว สาว อวบ มวยไทย ราย วัน ล่าสุด ร้าน เสื้อผ้า เด็ก สิว แพ้ ครีม รองเท้า นักเรียน หญิง สี ขาว รองเท้า xiaomi เสื้อผ้า ประตูน้ำ สื่อ การ สอน โด มิ โน่ skechers ผู้หญิง สาว ใหญ่ ทา ครีม รองเท้า ใส่ ใน บ้าน รองเท้า สุขภาพ ชาย ครีม clinique ครีม ออ เร น ทอ ล มวยไทย ช ก กับ ต่าง ชาติ รองเท้า ไน กี้ ของ แท้ bata รองเท้า รองเท้า กัน น้ำ รองเท้า ตี แบ ด ครีม ซอง ลด สิว แบบ เสื้อ สวย ๆ ทันสมัย ครีม ข้าว หอม สื่อ การ สอน อวัยวะ ครีม เซ เว่ น หน้า ขาว กระโปรง ผ้า ไทย ครีม หน้า สด เกาหลี น้ำ ดื่ม ยัน ฮี วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย ไซส์ รองเท้า เกาหลี สื่อ การ สอน วัฏจักร น้ํา เสื้อผ้า ราคา ส่ง สื่อ การ สอน นาฏศิลป์ ป 1 เสื้อผ้า แบรนด์ กางเกง ใน ck สื่อ การ สอน การ คูณ มวยไทย smmtv มวยไทย 7 สี วัน นี สื่อ การ เรียน การ สอน สังคมศึกษา รองเท้า keen ราคา ครีม วิ้ ง ไวท์ รองเท้า nike air biotin คือ คาเฟ่ นิมมาน ไท เกอร์ ช็อป ปิ้ง นาฬิกา รองเท้า chaco ครีม รักษา ฝ้า 2019 ครีม ลด สิว ใน เซ เว่ น youtube มวยไทย แบบ เสื้อ สวย ๆ ผ้า ชีฟอง สื่อ ติด ผนัง กางเกง ชิ โน่ ชาย อาย ครีม ครีม ลด รอย แผลเป็น หน้า รองเท้า แบ ด รองเท้า นิ ว บาลานซ์ สื่อ การ สอน หน่วย ครอบครัว รองเท้า บา ส adidas ครีม เซ เว่ น หน้า ขาว รองเท้า ทหาร ครีม ซอง เซ เว่ น 2020 สื่อ otpc ครีม วัต สัน รองเท้า แตะ lacoste สื่อ โมเดล มวย pantip สื่อ การ บวก กางเกง คา ร์ โก้ ครีม ซอง เซ เว่ น หน้า ขาว ใส รองเท้า โอ นิ ซึ กะ ผู้หญิง รองเท้า teva ส กิน แคร์ หน้า ใส กางเกง ช้าง คั ช ชู สื่อ การ สอน บันได งู เสื้อ ขาว กางเกง ยีน ส์ วิตามิน เค รองเท้า เด็ก หน้า แพ้ ครีม รองเท้า แตะ ไน กี้ ชุด เด็ก โต มวย ช่อง วัน 31 ร้าน เสื้อผ้า ไป ทะเล ครีม แอ ป เปิ้ ล บิวตี้ ท รี ครีม น้ำมัน ม้า คาเฟ่ ใกล้ bts มวย วัน ฉลอง ล่าสุด การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน รู้ เสื้อผ้า เด็ก โต เสื้อ ลูกไม้ แฟชั่น ชุด เด รส ราคา ถูก 100 สื่อ การ สอน สังคมศึกษา ป 4 ครีม return เกาหลี pantip รองเท้า jelly bunny อ เม ซอน คาเฟ่ คาเฟ่ แจ้งวัฒนะ ครีม ลด สิว ผด รองเท้า converse jack สื่อ การ เรียน การ สอน powerpoint เสื้อผ้า ผู้ชาย max มวยไทย ช่อง สื่อ การ สอน พันธุกรรม รองเท้า สํา ห รับ คน เท้า แบน รองเท้า วิ่ง ราคา ถูก มวย ช่อง 11 ครีม แก้ ขา ลาย รองเท้า ลุย น้ำ ครีม เหม ย ห ยง ราก โสม ส ริ ตา เครื่อง สํา อา ง ค์ คาเฟ่ มหาชัย มวย พระยา พิชัย ดาบ หัก ครีม ลด รอย แผลเป็น pantip รองเท้า แบรนด์ ดัง คาเฟ่ สวย ๆ วิตามิน อี ทา หน้า มวยไทย กับ พม่า สื่อ การ สอน วิชา แนะแนว เสื้อ คน แก่ ฉีด วิตามิน ซี สื่อ การ สอน หน่วย ฝน ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน ไซส์ รองเท้า วิตามิน ซี ยี่ห้อ ไหน ดี 2020 สื่อ ลูกเสือ ezerra cream ราคา คั ช ชู ผู้ชาย รองเท้า baoji ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip 2562 tory burch รองเท้า รองเท้า ส ตั๊ ด adidas predator ออกแบบ สื่อ การ เรียน การ สอน ครีม ที่ ใช้ แล้ว ขาว จริง ผูก เชือก รองเท้า สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น สื่อ การ เรียน รู้ สังคมศึกษา รองเท้า shu ครีม สื่อ วัน เด็ก รองเท้า แตะ birkenstock เสื้อ ยืด กางเกง ยีน ครีม ทา ผิว วา ส ลี น ขั้น ตอน การ ทา ครีม ครีม ezerra รองเท้า สุขภาพ หญิง ชื่อ สื่อ สื่อ การ สอน วัน แม่ บริษัท สื่อ การ สอน สื่อ 60 พรรษา วิชา คณิตศาสตร์ มวยไทย ใน อดีต สามารถ การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน รู้ pdf วิตามิน ดี ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ ดู มวย วัน เสาร์ รองเท้า gucci ผู้ชาย วิตามิน ดี อาหาร ครีม หน้า เด้ง รองเท้า วิ่ง pan ชุด คาวบอย หญิง กางเกง เสื้อผ้า ยก กระสอบ ร้าน กาแฟ น่า นั่ง ใกล้ ฉัน วิตามิน บี 3 วิตามิน อี เสื้อ off white ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ ผู้หญิง รองเท้า ส้น สูง เด็ก trylagina ราคา supersport รองเท้า ผู้หญิง สื่อ การ เรียน การ สอน ชีววิทยา รองเท้า ลุย หิมะ ครีม บี แอ ล มวยไทย เซียน โจ 7 สี converse หุ้ม ข้อ กางเกง ยีน ส์ เอว สูง คน อ้วน ไน กี้ แอร์ ฟ อ ส บัว หิมะ ราคา มวยไทย พม่า มวย k1 ล่าสุด รองเท้า ผ้าใบ converse รองเท้า teva ครีม รักษา สิว ผด เซ เว่ น แบบ เสื้อ สวย ๆ กางเกง แรง เลอ ร์ ร้าน เสื้อผ้า ใน ไอ จี มวย หมาย ถึง รองเท้า แตะ ผู้ชาย 2019 รองเท้า หนัง ชาย ร้าน เสื้อผ้า ใน ไอ จี แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 1000 mg 60 เม็ด ราคา วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน ทำ สื่อ ออนไลน์ สื่อ การ สอน วิชา เคมี ครีม ลด สิว ใน เซ เว่ น รองเท้า o&b สื่อ เศรษฐศาสตร์ กางเกง ทํา งาน แบบ เสื้อ สวย ๆ ผ้า ชีฟอง กางเกง ยีน ส์ ชาย แบรนด์ ครีม พอ น ด์ คาเฟ่ คลอง 15 ส ตั๊ ด nike รองเท้า แตะ havaianas รองเท้า ส้น สูง เด็ก ครีม ทา ผิว เภสัช ครีม ลด รอย แดง รองเท้า ไน กี้ สี ดํา ครีม แก้ คอ ดํา เซ เว่ น สื่อ การ เรียน การ สอน cai มวย แสง มณี ล่าสุด กระเป๋า ใส่ รองเท้า รองเท้า ห ลุย ส์ บุ ฟ เฟ่ ครีม trylagina คาเฟ่ จตุจักร คาเฟ่ ราชเทวี การ แต่งตัว สาว อวบ รองเท้า puma เสื้อ cps แท้ วิตามิน หน้า ใส รองเท้า ทํา งาน ผู้ชาย เสื้อผ้า สไตล์ เกาหลี มวย พระยา พิชัย ดาบ หัก converse ราคา สื่อ การ สอน ผ้า สักหลาด สื่อ 60 พรรษา วิชา คณิตศาสตร์ กันแดด หมอ โอ๊ ค โรงงาน ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ราคา ถูก รองเท้า อดิ ดา ส แท้ ราก โสม ส ริ ตา รองเท้า วิ่ง baoji เสื้อผ้า วิน เท จ กระโปรง แฟชั่น แชมป์ ลุ ม พิ นี กางเกง สี ขาว รองเท้า รัด ส้น nike มวย อังกฤษ รองเท้า แกม โบ กางเกง ลาย ส ก็ อ ต ชาย เสื้อผ้า คน อ้วน เกาหลี รองเท้า แตะ รัด ส้น ดัน ทรง รองเท้า มวย พม่า pantip เสื้อ ทํา งาน ผู้หญิง fila รองเท้า แตะ สื่อ การ สอน ต่างๆ รองเท้า ส้น สูง รองเท้า keen มี สาขา ไหน บ้าง กางเกง ชาวเล สื่อ สอน รองเท้า เพื่อ สุขภาพ ผู้ สูงอายุ สื่อ การ สอน สังคม มัธยม ราคา สื่อ การ เรียน การ สอน สื่อ ดิจิทัล pdf สื่อ ดนตรี ปฐมวัย รองเท้า ไน กี้ ผู้ชาย 2019 ล่าสุด สื่อ การ ชั่ง กางเกง ยีน ส์ คน อ้วน สื่อ หน่วย ตัว เรา รองเท้า เซฟตี้ pangolin ครีม ทา ก้น ดำ กางเกง ฮาเร็ม เสื้อผ้า ฝ้าย รองเท้า แตะ ผู้ชาย 2020 เซ รั่ ม ณั ช ชา ใช้ ดี ไหม พัน ทิป ครีม บัว หิมะ เสื้อ ก ลิต เตอร์ รองเท้า nike ผู้หญิง สื่อ การ เรียน การ สอน ทำ มือ birkenstock อ่าน ว่า รองเท้า ผู้หญิง แบรนด์ ส ตั๊ ด mizuno ครีม โค เน่ สื่อ การ สอน พันธะ เคมี วิตามิน บํา รุ ง ร่างกาย วิตามิน b1 รองเท้า แตะ แบบ สวม ตัวแทน จํา หน่าย เสื้อผ้า มวยไทย 7 สี เริ่ม ช ก วัน ไหน ครีม ฟ้า ขาว รองเท้า ยาง หุ้ม ส้น เสื้อผ้า คน อ้วน แนว ๆ เท่ ๆ สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ ประถม ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ otpchelp สื่อ การ สอน ตรรกศาสตร์ รองเท้า สาน การ ออกแบบ สื่อ การ เรียน รู้ pdf สื่อ การ สอน วัน แม่ กันแดด มิ ซู มิ รองเท้า คั ช ชู หญิง ครีม ขัด ผิว รองเท้า ฟุต ซอ ล breaker วิ ต อะ เดย์ วิตามิน วอ เตอร์ ทำ สื่อ ออนไลน์ รองเท้า ส ตั๊ ด adidas copa สื่อ ปฐมวัย กลางวัน กลางคืน รองเท้า วิ่ง skechers กางเกง ยีน ส์ levi's สื่อ เรขาคณิต สาม มิติ โลชั่น แมงกะพรุน รองเท้า ส้น สูง แบรนด์ หัวใจ เต้น 75 ครั้ง ต่อ นาที ขาย รองเท้า ริม นา คาเฟ่ มวย k1 ล่าสุด เสื้อ กัน หนาว ผ้า ร่ม อ เม ซอน คาเฟ่ ไซส์ us รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 เสื้อ เชิ้ต aiiz สื่อ ดิจิทัล กับ การ ดำเนิน ชีวิต สื่อ การ สอน นาฏศิลป์ พื้นเมือง ช่อง 8 มวย วิตามิน เพิ่ม ความ สูง รองเท้า nike air max นา ข้าว คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ ขาด ครีม เภสัช สี เขียว เอเชีย บุ ฟ เฟ่ architeuthis cafe ครีม ดาวเรือง หนังสือ สื่อ การ เรียน การ สอน กางเกง ขา ยาว ผู้หญิง รองเท้า breaker รองเท้า รัด ส้น fila เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ pantip รองเท้า ส ตั๊ ด ลด ราคา วิตามิน dhc ครีม รักษา หลุม สิว แบบ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ใส่ กับ ผ้าถุง ครีม กระชับ รู ขุม ขน รองเท้า แตะ เสื้อกล้าม ผู้ชาย รองเท้า h&m รองเท้า แตะ หนัง แบ ล็ คม อ ร์ ตัว ไหน ดี เล เกลือ คาเฟ่ ครีม ซอง เซ เว่ น หน้า ขาว ใส 2019 สิว แพ้ ครีม รองเท้า แบ ด yonex คาเฟ่ แมว ใกล้ ฉัน รองเท้า salomon ครีม ลอก สิว สื่อ bbl คณิตศาสตร์ รองเท้า นั น ยาง ราคา กางเกง เอว สูง คน อ้วน มวย บาง รองเท้า แฟชั่น ผู้หญิง รองเท้า มือ สอง กางเกง ขา สั้น คน อ้วน สื่อ กลางแจ้ง ปฐมวัย รองเท้า วิ่ง mizuno ครีม cute press สื่อ สอน คาเฟ่ ริม น้ำ มวยไทย ไฟ ล่าสุด keen รองเท้า ครีม รักษา แผลเป็น สื่อ ไม้บรรทัด ไป นา คาเฟ่ ครีม ลด รอย แตก ลาย เซ เว่ น แฟชั่น คน อ้วน ทำ สื่อ การ สอน สุขศึกษา มวย บ ลู อารี น่า สด ครีม ราก โสม สื่อ การ สอน วัฏจักร น้ํา ครีม กันแดด ส มู ท อี ravi riva cafe เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ เสื้อ กัน หนาว ผู้หญิง คาเฟ่ ราชพฤกษ์ โลชั่น jergens ส มู ท อี ครีม รองเท้า แตะ havaianas สื่อ การ สอน ทาง ไกล เสื้อผ้า ยุค 90 ทำ สื่อ ปฐมวัย ไซส์ us กางเกง ส แล็ ค รองเท้า ออก กํา ลังกา ย ผู้หญิง ดู มวย หญิง ครีม return เกาหลี pantip รองเท้า บอล แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน ซี 1000 mg 60 เม็ด ราคา รองเท้า ผ้าใบ ชาย สื่อ บ้าน คณิต กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น ผู้หญิง รองเท้า บอล เสื้อ คลุม โบ ฮี เมีย น รองเท้า ที่ แพง ที่สุด ใน โลก แบบ เสื้อ สวย ๆ สื่อ สระ อนุบาล ครีม ชา เขียว jungle de cafe การ ออกแบบ เสื้อผ้า ชุด เด รส คน อ้วน ดู มวย ครับ รองเท้า หนัง แท้ ผู้ชาย วิตามิน ดี vans old skool ของ แท้ ร้าน กาแฟ นั่ง ทํา งาน กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว กางเกง ขา บาน เอว สูง คาเฟ่ พระราม 9 ดู มวย ออนไลน์ สด รองเท้า nike zoom ครีม หน้า สด เกาหลี กางเกง ลี วาย มวยไทย 7 สี ย้อน ด อ ท มุ น รองเท้า เสื้อ กุยเฮง ascorbic acid คือ ครีม โอ เล ย์ สื่อ การ สอน สมัยใหม่ สื่อ บ้าน คณิต รองเท้า gucci ผู้ชาย ครีม ฟ้า ขาว มวย ไฮไฟ ล่าสุด คาเฟ่ มิ นิ มอ ล สื่อ สอน ออนไลน์ สื่อ คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น ครีม รักษา กระ รองเท้า nmd สื่อ ร่างกาย เสื้อ ยีน ส์ lee แฟชั่น คน อ้วน เสื้อ มัด ย้อม ราคา ส่ง เวที มวย ราช ดํา เนิน สด ครีม ทา สิว กางเกง วอร์ม adidas ครีม รักษา รอย สิว 1d+ day artist สื่อ การ เรียน การ สอน วิชา คอมพิวเตอร์ หน้า แพ้ ครีม สื่อ หน่วย ปฐมนิเทศ เสื้อ กัน หนาว ผ้า ร่ม รองเท้า chaco มวย เด็ด เซียน อู๋ ช่อง 7 รองเท้า brooks รองเท้า fred perry เสื้อ ยีน ส์ lee ฉีด วิตามิน ผิว ขาว เครื่องสำอาง เกาหลี เสื้อผ้า เสื้อ ยืด ผู้หญิง แนว ๆ สื่อ การ สอน นาฏศิลป์ พื้นเมือง มวย หญิง ชิง แชมป์ โลก 2019 เสื้อ balenciaga ริม นา คาเฟ่ คาเฟ่ เครื่องบิน เสื้อผ้า มือ สอง ยก กระสอบ pantip ครีม วุฒิ ศักดิ์ มวย หมาย ถึง dltv สื่อ สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ ประถม ศึกษา teva รองเท้า เสื้อผ้า เสื้อ ยืด ผู้หญิง แนว ๆ มวยไทย พลิก ล็อค กระเป๋า คอนเวิร์ส คาเฟ่ เขา สาม มุข คาเฟ่ หมา ใกล้ ฉัน สื่อ คอม สื่อ การ เรียน การ สอน ออนไลน์ อนุบาล ครีม ทา ผิว ขาว เห็น ผล จริง สื่อ แต่ง ห้องเรียน ปฐมวัย เสื้อ ลูกไม้ ผู้ใหญ่ พาหุรัด รองเท้า ส้น สูง แบรนด์ โชค ดี คาเฟ่ รองเท้า เท วิน แท้ zinc รักษา สิว สื่อ วง ล้อ ไม้ หนีบ ลาซา ด้า เสื้อผ้า เสื้อ ขาด ๆ สื่อ วิทยาศาสตร์ อนุบาล ครีม ลด รอย สิว วัต สัน รองเท้า ไน กี้ สี ดํา รองเท้า เท ร ล กางเกง ช้าง เสื้อ ยก โหล โบ้ เบ้ รองเท้า แตะ cc มวย ผู้หญิง สื่อ การ เรียน การ สอน ครู โบว์ มวยไทย มรดก โลก adidas yeezy ราคา สื่อ คณิตศาสตร์ สูตร คูณ กางเกง ยีน ส์ ชาย แบรนด์ สื่อ การ สอน วัฏจักร น้ํา ครีม จุฬา คาเฟ่ สาม ย่าน สื่อ หน่วย ต้นไม้ แสน รัก สื่อ หน่วย ปฐมนิเทศ เซ รั่ ม ที่ ดี ที่สุด รองเท้า ส้น เตารีด ขาย ครีม มวย วัน เสาร์ ช่อง ไหน บ้าง สื่อ การ สอน คณิตศาสตร์ มัธยม ต้น วิตามิน วอ เตอร์ กางเกง ยีน ส์ lee กระโปรง กางเกง รองเท้า รับ ปริญญา กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง แบรนด์ vans slip on ราคา ครีม คอ ล ลา เจน ครีม โอ เล ย์ รองเท้า มิ ก กี้ เมาส์ boonta flowers and cafe รองเท้า ไน กี้ สี ดํา เซ รั่ ม บํา รุ ง หน้า โมเดล สื่อ การ สอน มวยไทย ใน ต่าง แดน กางเกง เลก กิ้ ง dog country cafe รองเท้า วิ่ง 2019 มวย วัน ทรง ชัย ล่าสุด รองเท้า เซฟตี้ pangolin รองเท้า วิ่ง ผู้ชาย รจนา คาเฟ่ สื่อ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ปฐมวัย วิตามิน เม็ด ฟู่ สื่อ การ เรียน รู้ สังคมศึกษา หู กระจง คาเฟ่ รองเท้า ผ้าใบ 2019 แบ ล็ คม อ ร์ ตัว ไหน ดี มวยไทย สมัย อยุธยา รองเท้า cps ส ตั๊ ด pan วิตามิน บี 3 หู กระจง คาเฟ่ ทุ่ง นา คาเฟ่ สื่อ stem cafe ใกล้ ฉัน สื่อ การ สอน ดนตรี นาฏศิลป์ ครีม ลด ริ้ว รอย ขั้น เทพ กางเกง วิน เท จ ชาย กางเกง ยีน ส์ ทรง กระบอก cafe บาง แสน รองเท้า แตะ vans กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง แบรนด์ วิตามิน dhc สื่อ ติด ห้องเรียน อนุบาล รองเท้า ออกกำลัง กาย ครีม ทา รอบ ดวงตา มวย พัก ยก ครีม มะรุม ครีม lamer รองเท้า หลวม ร้าน เสื้อผ้า มือ สอง ร้าน กางเกง ยีน ส์ ig ร้อย เชือก รองเท้า ครีม ทา ท้อง ลาย เสื้อผ้า ยุค 90 ครีม หลอด สีชมพู แทง มวย สด hoka carbon x ราคา มวยไทย 7 สี ย้อน หัวใจ เต้น 200 ครั้ง ต่อ นาที เสื้อ สี นีออน เล เกลือ คาเฟ่ วิตามิน บี คอมเพล็กซ์ แตะ adidas เสื้อ เจน นี่ aldo รองเท้า สื่อ การ สอน คอมพิวเตอร์ ประถม ศึกษา ครีม ลด สิว ผด ไบ โอ ซี พลัส สื่อ ป้าย นิเทศ ครีม รังนก เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี วิตามิน ซี กิน ตอน ไหน โสม ส ปี ด ไวท์ รองเท้า บูท ผู้ชาย รองเท้า แตะ กุ ช ชี่ สื่อ การ tree & tide riverside cafe รองเท้า บา ส adidas วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย เรียน รองเท้า แตะ puma รองเท้า ส้น สูง สี ดํา สื่อ น่า สนใจ ตกแต่ง สื่อ รองเท้า ผ้าใบ ดารา นิยม ใส่ 2019 คาเฟ่ ปิ่น เกล้า รองเท้า แตะ skechers อารีย์ คาเฟ่ หนึ่ง ล้าน เล็ก แสง มณี หลัง บ้าน คาเฟ่ ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น สื่อ การ สอน วัง ไกล กังวล ส ตั๊ ด adidas รองเท้า ชาย สื่อ การ สอน สังคม มัธยม เสื้อ ใส่ ออก งาน กับ กางเกง วิตามิน เพิ่ม ความ สูง เสื้อผ้า เด็ก โต รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ ราคา ถูก สื่อ การ สอน ปฏิทิน กางเกง ยีน ส์ สี ซีด สื่อ ดับเบิ้ล สไลด์ การ แต่งตัว คน อ้วน คาเฟ่ เมืองทอง สื่อ การ สอน วิชา นาฏศิลป์ ครีม กันแดด la roche posay เครื่อง สํา อา ง เซ เว่ น โฟม ล้าง หน้า ลด สิว เซ เว่ น สื่อ อาหาร สื่อ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ปฐมวัย สื่อ กล่อง การ แต่งตัว สาว อวบ มวยไทย ช่อง 25 กระโปรง นักเรียน ทรง แคบ คาเฟ่ มหาชัย สื่อ การ เรียน การ สอน อิสลาม ศึกษา เวที มวย ราช ดํา เนิน สด สื่อ การ สอน ทาง ไกล the baristro at sriracha มวยไทย แชมป์ เสื้อผ้า แฟชั่น ขายส่ง เสื้อผ้า ชีฟอง สื่อ การ เรียน การ สอน สังคมศึกษา เสื้อ มัด ย้อม ราคา ส่ง มวย รอบ ปูน เสือ 2562 สื่อ การ สอน วิชา บัญชี ครีม รักษา สิว pantip สื่อ การ สอน น่า สนใจ ครีม ลด รอย แตก ลาย เซ เว่ น กางเกง ขา สั้น ยีน ส์ กางเกง ว อม adidas วิตามิน บำรุง ผม กางเกง uniqlo รองเท้า zara รองเท้า วิ่ง pan หัวใจ เต้น ผิด จังหวะ รักษา วิตามิน รักษา สิว สื่อ การ สอน bbl ปฐมวัย ครีม kiehl's การ ทำ สื่อ การ เรียน การ สอน กางเกง เรือง แสง ครีม ทา ฝ้า ที่ ดี ที่สุด มวยไทย อดีต วิตามิน ซี แบ ล็ คม อ ร์ มวยไทย สมัย อยุธยา รองเท้า on เสื้อผ้า เสื้อ ยืด ผู้หญิง แนว ๆ ครีม ลด ฝ้า converse หุ้ม ข้อ ครีม ว่า น หางจระเข้ re turn cream ทำ สื่อ การ สอน สุขศึกษา วิตามิน ดี อาหาร ส้น สูง ครีม กันแดด แตงโม สื่อ 60 พรรษา วิชา คณิตศาสตร์ ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ 97 สื่อ การ สอน วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ นา ข้าว คาเฟ่ มวย จีน ปะทะ มวยไทย สื่อ วัสดุ ท้องถิ่น ปฐมวัย ชุด นอน เด็ก lacoste รองเท้า แตะ ครีม ขมิ้น หอม ครีม ทา ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี pantip 2019 รองเท้า skechers ของ ประเทศ อะไร กันแดด มิ ซู มิ คั ช ชู ผู้ชาย ดู บัว คาเฟ่ กางเกง 9 ส่วน กางเกง ว อม adidas ครีม บำรุง หน้า pantip รองเท้า แตะ แฟชั่น กางเกง ยีน ส์ สาม ส่วน montreux café and farm คาเฟ่ สุรา ษ อ เม ซอน คาเฟ่ ครีม ทา ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี เสื้อ สะท้อน แสง แฟชั่น รองเท้า กีฬา ผู้หญิง รองเท้า วิ่ง ไน กี้ ผู้หญิง รองเท้า ผ้าใบ ขาว เสื้อ gucci กางเกง ใน ck กางเกง วอร์ม ชาย สื่อ การ สอน จุฬา สื่อ เปล่า กางเกง ยีน ส์ เสื้อผ้า คน อ้วน แนว ๆ เท่ ๆ รองเท้า หัว เหล็ก มวย วัน เสาร์ ช่อง ไหน บ้าง สื่อ otpc มวย ออนไลน์ ufa345 อ เม ซอน คาเฟ่ การ ออกแบบ สื่อ ออนไลน์ คาเฟ่ ใน สวน ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เสื้อผ้า ผู้ชาย อ้วน สื่อ การ สอน คอมพิวเตอร์ ประถม ศึกษา สื่อ 80 พรรษา ปฐมวัย กางเกง ยีน ส์ เด็ก รองเท้า บูท ผู้หญิง วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ รองเท้า แตะ ผู้หญิง แบรนด์ 2019 สื่อ เตรียม อนุบาล ครีม แต้ม สิว อักเสบ สื่อ การ เรียน การ สอน ชีววิทยา ครีม กา ร์ นิ เย่ ตัว ไหน ดี คาเฟ่ ราชเทวี ครีม รก แกะ เอ มี่ สื่อ powerpoint คณิตศาสตร์ ป 2 เสื้อผ้า รองเท้า แตะ ผู้หญิง 2019 รองเท้า ส กอ ล ล์ ผู้ชาย สื่อ ดิจิทัล pdf มวย แสง มณี กับ ตะวัน ฉาย รองเท้า สี แดง เสื้อ ยืด โอเวอร์ ไซส์ รองเท้า แตะ หนัง ครีม ตัว ขาว สื่อ powerpoint คณิตศาสตร์ ป 2 รองเท้า ฟุต ซอ ล breaker ไซส์ รองเท้า ไน กี้ เสื้อ gucci ภาษา มวย กางเกง ขา ยาว ผู้ชาย มวยไทย แชมป์ ครีม ยก กระชับ หน้า ครีม จุฬา รองเท้า ส้น สูง ใส่ สบาย คาเฟ่ หมา บาง แสน สื่อ การ เรียน เตรียม อนุบาล รองเท้า นั น ยาง ราคา ครีม ลด สิว อุด ตัน กางเกง ยีน ส์ ผู้ชาย รองเท้า วิ่ง อา ดิ ดา ส สื่อ powerpoint คณิตศาสตร์ มวยไทย 7 ล่าสุด แบบ เสื้อ ผ้าขาวม้า ทันสมัย สื่อ การ สอน ยุค 4.0 สื่อ การ สอน ดิจิทัล มวย ย้อน ยุค ครีม ลด สิว เซ เว่ น zinc รักษา สิว รองเท้า แตะ รัด ส้น สื่อ การ เรียน เด็ก สื่อ cai ปฐมวัย ราคา รองเท้า ไน กี้ ครีม แตงโม จุฬา เฮิ ร์ บ คาเฟ่ แถว อารีย์ สื่อ บิงโก คณิตศาสตร์ มวย workpoint สื่อ เปล่า ดู แบบ เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ รูป เสื้อ กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง ครีม มะรุม ครีม ลด รอย แผลเป็น pantip แบบ เสื้อ ผ้าขาวม้า ทันสมัย คาเฟ่ เจริญกรุง คาเฟ่ นิมมาน วิตามิน บี 12 รองเท้า บา จา สื่อ แต่ง ห้องเรียน ประถม ครีม โบ วี่ คิ้ ม ดี ดี ครีม แตงโม รองเท้า nike air force 1 สื่อ จิ๊ ก ซอ ว์ ดู มวย ช่อง 31 เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 12 บิวตี้ ท รี ครีม แตงกวา ครีม โบ ทา ย่า รองเท้า เดิน หิมะ กางเกง ยีน ส์ เอว สูง ขา บาน ครีม หอย ทาก คาเฟ่ บาง แสน 2020 เสื้อ ยืด oversize รองเท้า แตะ หนัง ครีม รี เทิ ร์ น หลอด ชมพู ของ แท้ ทำ สื่อ อนุบาล เสื้อกล้าม เสื้อผ้า ไหม ชุด เด็ก ผู้หญิง คาเฟ่ มิ นิ มอ ล คาเฟ่ อ่าน หนังสือ มวยไทย แชมป์ มวย ต่าง ประเทศ เสื้อ เด็ก รองเท้า adidas ผู้ชาย ครีม ทา รักแร้ ขาว pantip กางเกง ผ้า ฝ้าย nike air force 1 ราคา ชุด กระโปรง ยาว ครีม เซ เว่ น ลด สิว ปลาร้า คาเฟ่ ครีม ลด รอย สิว จุด ด่าง ดํา เซ เว่ น รองเท้า ผู้หญิง รองเท้า ส้น ตึก รองเท้า แตะ ผู้หญิง 2019 ครา ฟ คาเฟ่ เสื้อผ้า ยุค 90 toon boxing slam ราคา รองเท้า baoji ไน กี้ คอ เต ส กางเกง ยีน ส์ สาม ส่วน ไท เกอร์ ช็อป ปิ้ง นาฬิกา กางเกง ยีน ส์ สี ดำ เสื้อ คน อ้วน ครีม กลางคืน เซ รั่ ม หน้า ใส ใน เซ เว่ น รองเท้า ผ้าใบ แวน รองเท้า shu กางเกง ผ้า ไทย พล มวย กางเกง ชิ โน่ เสื้อ แนว สตรี ท รองเท้า ส ตั๊ ด ไน กี้ มา นา คาเฟ่ ระบบ การ เรียน การ สอน สื่อ ออนไลน์ กางเกง ขา จั๊ ม เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา ถูก วิตามิน เกาหลี รองเท้า ตะปู ไซส์ เสื้อ ไซส์ รองเท้า vans ออกแบบ สื่อ การ เรียน การ สอน มวยไทย ธรรมศาสตร์ ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า ร้าน เสื้อผ้า แฟชั่น ออนไลน์ ครีม ลด ริ้ว รอย ใต้ ตา เสื้อ fila สื่อ วิชา เคมี รองเท้า วิ่ง เท ร ล สื่อ วัน เด็ก วิตามิน ซี ควร กิน ตอน ไหน สื่อ แหล่ง เรียน รู้ แบบ เสื้อ ผ้าขาวม้า ทันสมัย แทง มวยไทย ออนไลน์ ทำ สื่อ สูตร คูณ ครีม ซี รี่ ยู วิตามิน บํา รุ ง ผม ปัญญา คาเฟ่ นาฬิกา สื่อ ครีม clinique กางเกง ทรง บ อย มวย ช่อง one ล่าสุด เสื้อ เท่ ๆ คํา นํา สื่อ การ เรียน การ สอน เสื้อ น่า รัก ๆ รูป เสื้อ สื่อ บิงโก คณิตศาสตร์ ชุด ทํา งาน คน อ้วน กางเกง ชาย รองเท้า ส เก็ ต เชอ ร์ ผู้หญิง สื่อ ทำ มือ นาฏศิลป์ มวย โลก 2018 ล่าสุด fila รองเท้า แตะ รองเท้า สาน มวย วัน ฉลอง ล่าสุด ครีม ผู้ชาย สื่อ สะกด คำ สื่อ การ สอน เรขาคณิต ครีม กันแดด ทา หน้า ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด 2019 คน อ้วน ใส่ กางเกง แบบ ไหน ดี ชุด เด รส กางเกง รองเท้า บัดดี้ มวยไทย พม่า สื่อ พอ เพียง เด รส สาว อวบ รองเท้า nike ลด ราคา มวย เด็ด เซียน อู๋ ช่อง 7 รองเท้า วิ่ง new balance รองเท้า nike ผู้หญิง 2019 เซ รั่ ม หน้า ใส ภาษา มวย เสื้อผ้า คน อ้วน ราคา ถูก สื่อ ป๊ อบ อั พ สไลด์ กระโปรง ผ้า ไหม อา ลม ดี คาเฟ่ บา ลอง เซี ย ก้า รองเท้า รองเท้า uniqlo รองเท้า ทอม ลม ดี คาเฟ่ คาเฟ่ พระราม 5 รองเท้า ส้น สูง สี ดํา กระโปรง กางเกง สื่อ การ เรียน เตรียม อนุบาล เสื้อ แขน ยาว ชาย scholl รองเท้า ร้าน กาแฟ กลาง ทุ่ง นา สื่อ คณิต ประถม ร้าน คาเฟ่ ช่อง 8 มวย กางเกง ยีน ส์ เกาหลี ครีม วิตามิน อี รองเท้า onitsuka สื่อ มอน เต ส โจ ลี น่า พลัส มวย หญิง โหด defry 01 สื่อ การ เรียน การ สอน สำหรับ เด็ก ปฐมวัย มวย โอลิมปิก ครีม รักษา กระ ครีม หมอ จุฬา รองเท้า k swiss ลาซา ด้า เสื้อผ้า ไน กี้ แอร์ แม็ ก ซ์ คาเฟ่ สุรา ษ รองเท้า ห ลุย ส์ รองเท้า สี ขาว ช็อป คอนเวิร์ส ไบ โอ ซี พลัส รองเท้า วิ่ง ไน กี้ ผู้หญิง ครีม พอก ผิว ขาว คาเฟ่ บ้าน หมี ไซส์ รองเท้า ไน กี้ คั ช ชู สี ดํา รองเท้า keen ผู้หญิง เซ รั่ ม เกาหลี ครีม กันแดด mizumi วิตามิน เม็ด ฟู่ มวยไทย 7 สี ไทยรัฐ สื่อ cai ปฐมวัย ครีม บัว หิมะ กันแดด มิ ซู มิ มวยไทย ยุค เก่า มวย เด็ด ช่อง 7 สี ตะวัน ฉาย หนึ่ง ล้าน เล็ก วัน ไหน คาเฟ่ หมา บาง แสน สื่อ บันได งู เสื้อผ้า ประตูน้ำ มวยไทย ต่าง แดน ล่าสุด 2562 วิตามิน ซี ผิว ขาว ดู มวย ครับ ครีม ตัว ขาว กางเกง ยีน ส์ ราคา ส่ง เสื้อ ยีน ส์ lee มวยไทย 4 ภาค ครีม cute press ร้าน กาแฟ แถว นี้ รองเท้า adidas ผู้หญิง รองเท้า แฟชั่น หญิง กางเกง ยีน ส์ แบรนด์ รองเท้า สํา ห รับ คน เท้า แบน เซ รั่ ม เกาหลี ครีม หมอ จุฬา คาเฟ่ กระต่าย กางเกง สี ดำ ครีม วุฒิ ศักดิ์ วิตามิน ซี ควร กิน ตอน ไหน
       กิน ก ลู ต้า กับ วิตามิน ซี พร้อม กัน| zinc gluta vit c เฮ รัน| ซี วิ ต สี ไหน กิน แล้ว ขาว| ส กิน แคร์ ถูก และ ดี เซ เว่ น| เยล ลี่ วิตามิน ซี ใน เซ เว่ น| วิธี กิน วิตามิน ซี 1000 mg| เครื่อง สํา อา ง three| ไบ โอ วิตามิน ซี| คาเฟ่ วาริ น| กิน วิตามิน pantip| วิตามิน ซี แนะ นํา| วิตามิน อี แคปซูล| วิตามิน dhc ปลอม| austin cafe บาง แสน| ดู นา คาเฟ่ ห้วย ใหญ่| ส กิน แคร์ หน้า ใส วัต สัน| หอม จันท์ คาเฟ่| วิตามิน ซี ควร กิน วัน ละ กี่ มิลลิกรัม| ร้าน คาเฟ่ พระราม 5| วิตามิน บํา รุ ง ไต| นิทาน คาเฟ่ ปทุม| อาหาร ที่ มี วิตามิน ซี สูง| เครื่อง สํา อา ง ถูก และ ดี 2019| cafe อารีย์ 2020| เครื่อง สํา อา ง cute press| ลิปสติก ของ เด็ก| ฮ อม คาเฟ่| cafe ตลิ่งชัน| วิตามิน เกาหลี ลด สิว| เครื่อง สํา อา ง etude| เลอ ทา น่า โฮ เท ล & คาเฟ่ 24 ชั่วโมง| cafe พระราม 5| คาเฟ่ งู ลาดกระบัง| น้ํา ดื่ม ยัน ฮี ราคา เซ เว่ น| วิตามิน นม โต| เครื่อง สํา อา ง กัน น้ํา| เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว| ร้าน คาเฟ่ สาย 2| โท เม อิ ครีม บํา รุ ง| กิน วิตามิน ฉี่ เหลือง| ส กิน แคร์ ลด จุด ด่าง ดํา| วิตามิน สำหรับ คน ดื่ม แอลกอฮอล์| วิตามิน ซี แบบ น้ำ| วิตามิน ของ กิ ฟ ฟา รี น| คาเฟ่ นางเลิ้ง| วิตามิน ซี ผง เซ เว่ น| วิตามิน บี รวม คือ| นิ ว ท ริ ไล ท์ วิตามิน บี พลัส| ร้าน กาแฟ ต้นไม้ เยอะ ๆ| เครื่อง สํา อา ง กัน น้ํา| เซ รั่ ม ส กิน แคร์| สินค้า กิ ฟ ฟา รี น เครื่อง สํา อา ง| วิตามิน ซี ของ เกาหลี| คาเฟ่ ลํา พูน 2020| วิตามิน ซี เชอ ร์ รี่| คาเฟ่ สวน ดอกไม้| คาเฟ่ ใกล้ ฉัน ตอน นี้| dhc ปลอม| regow vistra pantip| ครีม ทา มือ นี เวี ย| ครีม ทา ใต้ ตา ผู้ชาย| วิตามิน ที่ ช่วย เรื่อง ผิว| คาเฟ่ สี ม่วง| ครีม ทา รอบ ดวงตา ที่ ดี ที่สุด|